Tüzük

Tüzük

ULUSLARARASI POLİTİKA VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DERNEĞİ (INTPOLSEC) TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1

Derneğin adı “Uluslararası Politika ve Güvenlik Çalışmaları Derneği (İngilizcesi: Association of International Politics and Security Studies)”dir. Uluslararası alanda ve sosyal medya’da Dernek ismi Türkçe ve İngilizce olarak birlikte kullanılacaktır. Derneğin kısaltması “INTPOLSEC” ya da IPS şeklinde kullanılabilir. Derneğin merkezi Malatya’dadır. Derneğin şubesi yoktur. 

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2

Amaç

Dernek, Uluslararası Politika ve Uluslararası Güvenlik alanında akademik çalışmalar gerçekleştirerek ilgili alanların literatürüne katkı sağlamak, bu alanlarda çalışma yapan akademisyenlerin ve öğrencilerin çalışmalarını desteklemek ve Uluslararası Güvenlik alanında yapılan çalışmalara bünyesinde bulunan uzman kadrosu ile danışmanlık ve akreditasyon hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin amaçları ve bu amaçları gerçekleştirmek için yapacağı çalışmalar şunlardır:

 1. Uluslararası Politika ve Güvenlik alanında yapılan akademik çalışmaların gelişimini desteklemek ve bu alanda çalışan uzmanlar ve öğrenciler arasında akademik ağlar oluşturarak evrensel bilime hizmet etmek;
 2. Güvenlik literatüründeki Batı ağırlığını, Batı dışındaki dünyadan yapılan katkılarla dengelemek ve literatürü zenginleştirmek;
 3. Ulusal ve uluslararası alanda benzer amaçlar için faaliyet gösteren ve kanunlarla yasaklanmayan dernekler ve uzman kuruluşlar ile işbirliği yapmak;
 4. Uluslararası Politika ve Güvenlik konularında kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak; kongre, sempozyum, seminer, konferans, panel vb. organizasyonları yapmak; ücretli ve ücretsiz kurslar düzenlemek;
 5. Akademik alanda Uluslararası Politika ve Güvenlik çalışmalarını desteklemek ve geliştirmek için IPS Akademisi tarafından yaz okulları veya eğitim programları düzenlemek, her türlü telif eser yarışmaları düzenlemek, ödül vermek; yayın yapmak; disiplinle ilgili çalışmaları desteklemek; projeler üretmek, üretenlere destek olmak;
 6. Uluslararası Politika ve Güvenlik alanlarında yapılan çalışmaların ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurulmasını, tanıtılmasını sağlayacak çalışmalar yürütmek;
 7. Uluslararası Politika ve Güvenlik alanında yapılan çalışmaların kalitesini artırmak için eğitim, araştırma, çalışma ve uygulama, standartları saptamak, benzeri oluşumlara katkıda bulunmak veya bunları bizzat belirlemek;
 8. Üniversitelerin Lisans ve Lisansüstü Uluslararası Politika ve Uluslararası Güvenlik derslerini güçlendirmek için danışmanlık hizmeti vermek, üniversite ve eğitim kurumlarıyla iş birliği yapmak, önerilerde bulunmak. Bu konularda protokol hazırlayarak işbirliğini yürütmek.
 9. Uluslararası Politika Güvenlik alanıyla ilgili resmi ve özel kuruluşların bu alandaki akademik bilgi ve uzman ihtiyaçlarını karşılamak için bu kurumlara işbirliği önermek ve işbirliği yapmak.
 10. Kitap, dergi, rapor, broşür yayınlayarak, gazetelerde görüş yayınlayarak, radyo ve televizyon programları yaparak ve internet yoluyla Uluslararası Politika ve Güvenlik çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak;
 11. Alanda çalışanlar arasında iletişimi artırmak ve derneğe gelir sağlamak amacıyla mevzuatta izin verilen faaliyetlerde bulunmak;
 12. Ulusal/Uluslararası Güvenlik alanında özel ve resmi kurumlarda verilen eğitimlere katkı sağlamak için burslar vermek, verilmesine aracı olmak;
 13. Derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmek için, gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek;
 14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek;
 15. Derneğin amacına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, akademik alanda yurtiçi ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

Üye Olma Hakkı

Madde 3

Uluslararası İlişkiler disiplininde ve uluslararası güvenlikle ilgili alanlarda akademisyen, yazar, bürokrat, araştırmacı ve medya mensubu olarak görev yapan, fiil ehliyetine sahip ve dernek tüzüğünde yer alan amaçları benimsediğini ve üyelik aidatını yükümlendiğini yazılı olarak dernek yönetimine bildirmiş herkes, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmak koşulu ile en az iki dernek üyesinin teklifi ve dernek Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunluğunun olumlu oyuyla derneğe üye olabilir.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları başvuruyu takip eden en çok otuz gün içinde Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirip, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayarak sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Onur Üyeliği

Madde 4

Doğrudan uluslararası ilişkiler disiplininde ve uluslararası güvenlik ve politika ile ilgili alanlarda çalışmasalar bile, yürüttükleri faaliyetlerle alana katkıda bulunan kişiler, en az 5 dernek üyesinin teklifi ve Yönetim Kurulunun oybirliğiyle derneğe onursal üyeliğine kabul edilebilirler. Onursal üyeler giriş ve yıllık aidatlardan muaftırlar; Genel Kurulda toplantı ve müzakerelere iştirak etme hakkına sahip olmakla birlikte oylamalara katılamazlar.

Üyelikten Çıkma

Madde 5

Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyenler, Yönetim Kuruluna yapacakları yazılı bildirim ile Uluslararası Politika ve Güvenlik derneği üyeliğinden ayrılmış olurlar.

Üyelikten Çıkartılma

Madde 6

Dernek üyesi iken medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı Yönetim Kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır. Dernek Genel Kurulunun kararı kesindir.

Üyelerin Hakları

Madde 7

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye Genel Kurulda bir oy hakkında sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI VE YÖNETİMİ

Dernek Organları

Madde 8

Uluslararası Politika ve Güvenlik Çalışmaları Derneği (INTPOLSEC/IPS), Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile Hukuk Müşavirliği adlı organlardan oluşur. Yönetim Kurulu üçte iki çoğunlukla bu organların dışında komisyon, komite, alt komite ve araştırma grupları kurabilir.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı Usulü, Toplantı Yeri, Toplantı Yeter Sayısı ve Toplantı Usulü

Madde 9

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Toplanma Zamanı

Genel Kurul üç yılda bir kez Eylül ayında Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarih, yer ve saatte toplanır.

Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile olağan toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirilir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 Toplantı Yeri

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka yerde yapılır.

Toplantı Yeter Sayısı

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde 2/3’ünün katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5. Yönetim Kurulunca dernek çalışmalarıyla ilgili hazırlanan yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylama.
 6. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 7. Derneğin feshedilmesi.
 8. Yönetim Kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.

 Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
Her üyenin bir oyu vardır. Seçimlerde gizli oy açık tasnif usulü uygulanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır.

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri, Yönetim Kurulunun Organları ve Görevleri

Madde 11

Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir. Seçimler gizli oy ve açık tasnif usulü ile yapılır. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

Dernek Başkanı herhangi bir nedenle görevi bıraktığında bir sonraki genel kurula kadar birinci başkan yardımcısı Dernek Başkanlığını vekâleten yürütür.

Yönetim Kurulu üye sayısının basit çoğunluğuyla toplanır. Kararlar, aksi belirtilmedikçe, toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının olumlu oyuyla alınır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek, gerekli gördüğü hallerde kamuoyunu bilgilendirmek veya bu hususta dernek üyelerine gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi için yetki vermek;
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak;
 3. Derneğin çalışmalarıyla ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak;
 4. Genel Kurul yetkisiyle taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak;
 5. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek;
 6. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak;
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek Denetim Kuruluna sunmak;
 8. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak;
 9. ı) Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.
 10. Karar verilen kongre, konferans, sempozyum, panel vb. toplantılarla, sertifika, kurs, eğitim ve seminer programlarının organizasyonunu yapmak, yaptırmak;

Yönetim Kurulu Organları ve Görevleri

Uluslararası Politika ve Güvenlik Çalışmaları Derneği Yönetim Kurulu Organları a) Dernek Başkanı, b) Birinci Başkan yardımcısı, c) İkinci Başkan Yardımcısı, d) Üçüncü Başkan Yardımcısı ve d) Genel Sekreterden oluşur.

Dernek Başkanı derneğin her türlü icra ve faaliyetinden Genel Kurula karşı birinci derecede sorumludur. Birinci başkan yardımcısı dernek başkanının acil durumlarda yedeği sayılır.

Başkan’ın Görevi

 1. Derneği tüm platformlarda temsil etmek
 2. Dernek adına kamuoyuna açıklamalarda bulunmak ve tüzel ve özel kişilere dernek adına cevap vermek
 3. Dernek faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek
 4. Yönetim Kurulu organlarının faaliyetlerini takip etmek, denetlemek ve gerektiğinde talimat vermek
 5. Dernek mali hesaplarını kontrol etmek, gerekli harcamaları yönetim kurulu kararına istinaden yapmak.
 6. Derneği faaliyet alanında geliştirecek her türlü idari ve mali tedbirleri almak.

Birinci Başkan Yardımcısının Görevleri:

Kongre ve etkinlikleri düzenleme, Sosyal Medya Yönetimi ve Reklam Yönetimi ile Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği diğer işler.

İkinci Başkan Yardımcısının Görevleri:

Dergi Yönetimi, Yayınevi Faaliyetleri ile Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği diğer işler.

Üçüncü Başkan Yardımcısının Görevleri:

IPS-Akademi, Dış İlişkiler ve Temsilcilikler ile Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği diğer işler.

Muhasebe Görevleri:
Derneğin tüm gelir ve giderlerinin takibi, üyelikler ve üye aidatları ile Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği diğer işler.

Denetleme Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkilleri

Madde 12

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu;

 • Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
 • Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
 • Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Organlara Seçilenlerim İdareye Bildirilmesi

Madde 13

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazıyla bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

 

Üyelerin Ödeyecekleri Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli

Madde 14

Giriş aidatı ve yıllık aidat Genel Kurul tarafından belirlenir.

 Derneğin Gelirleri

Madde 15

Derneğin gelir kaynakları şu kalemlerden oluşur:

a) Üyelerden toplanan aidat;

b) Dernekçe yapılan eğitim faaliyetlerinden sağlanan gelirler;

c) Dernek tarafından yayınlanan eserlerin satışından elde edilen gelirler;

d) Dernek tarafından tertiplenen faaliyetlerden sağlanan gelirler;

e) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler;

f) Derneğe, yardım toplama mevzuat hükümlerine uygun olarak makbuz mukabili yapılan bağışlar ve yardımlardan oluşur. Dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce Mülki Amirliğe bildirilmesi gerekmektedir.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 16

Defter tutma esasları;

 1. Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
 2. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 17

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 18

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 19-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

Madde 20

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin Harcamaları

Madde 21

Derneğin bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, Yönetim Kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları bir bankada dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesapların açılması ile bu hesaptan para çekmek veya bir yerden bir yere para göndermek başkan veya başkan yardımcılarından biri ile ve/veya Yönetim Kurulu tarafından usulünce yetkilendirilen kişilerin imzasıyla mümkündür.

Derneğin Borçlanma Esasları

Madde 22

Dernek, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde borçlanabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

Derneğin İç Denetim Şekilleri

Madde 23

 1. Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.
 2. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 3. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 25

Genel Kurul, derneğin feshine her zaman karar verebilir. Fesih kararı verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması durumunda üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine yazıyla bildirilir.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Uluslararası Politika ve Güvenlik Çalışmaları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 26

Tüzükte açık hüküm bulunmayan hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Derneğin Tüzel Kişiliği

Madde 27

Dernek işbu tüzük ve kuruluş bildirgesinin mahalli amirliğine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. İlk Genel Kurul toplantısı yapılıncaya kadar derneği temsile ve Yönetim Kurulunun görevlerini ifaya aşağıda adı, soyadı, imzası ve sıfatları bulunan geçici Yönetim Kurulu heyeti yetkilidir.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Bu tüzük 27 (Yirmiyedi) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.


Resim Galerisi

Paylaşın

Yorum (0)

Yorum bırak